Woonwijk De Hem nekslag voor de weidevogels 

In “Te Gast” van de LC van 10 december jl. schrijft wethouder Hein de Haan dat woningbouw bij De  Hem ten zuiden van Goutum het daar gelegen weidevogelgebied Hounspolder “niet bijt”. Was het  maar zo! 

De realiteit is echter anders. De gemeenteraad neemt in 2018 unaniem een motie aan waarin B&W  worden opgedragen het behoud en de bescherming van dit ecologisch bijzonder waardevolle gebied  te regelen. 

Pas in 2019 krijgt het gerenommeerde ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga (A&W)  opdracht te onderzoeken of woningbouw en bescherming van het weidevogelgebied elkaar niet  bijten. Dat advies van mei 2020 is veelzeggend en glashelder: 

  • De Hounspolder is nog één van de laatste goede weidevogelgebieden aan de zuidrand van  Leeuwarden 
  • Realisering van de buurtschap de Hem leidt ertoe dat het weidevogelgebied verloren gaat • Pas bij een bufferzone van minstens 300 meter zal de polder geen of nauwelijks invloed van  woningbouw ondervinden  

Bebouwing van De Hem ”bijt” de weidevogels dus wel degelijk en is daarom helemaal niet  vanzelfsprekend. Bebouwing kan beter helemaal achterwege blijven. Er vervalt immers ca. 50% van  de bouwruimte. 

Dit advies kwam de gemeente natuurlijk heel slecht uit. Daarom is het advies tot nu toe willens en  wetens “onder de pet gehouden”. Dat is hoogst onfatsoenlijk! Naar alle betrokkenen toe. Was dit  advies wel bekend geweest dan was er tijdens de inspiratiebijeenkomsten en de  klankbordvergaderingen een heel andere discussie geweest. 

Is het wel zo logisch dat wat 10 jaar geleden is opgenomen in de Structuurvisie De Zuidlanden dan  ook koste wat kost gerealiseerd moet worden? Het denken moet niet ophouden! Voortschrijdend  inzicht kan leiden tot andere afwegingen.  

De wethouder stelt dat De Hem keihard nodig is voor de woningbehoefte van Leeuwarden. Tot 2050  ligt er een bouwopgave van 10.000-15.000 woningen. Daar willen wij niets aan afdoen. De wereld is  intussen wel behoorlijk veranderd. In kantorenstad Leeuwarden zullen veel kantoorgebouwen leeg  komen te staan, geschikt om te verbouwen. De rijksoverheid wil sowieso meer binnenstedelijk  bouwen, ook om weilanden te sparen. Met de beoogde woningbouw in De Klamp, Unia, De  Middelsee (3200 woningen) Blitsaerd en op termijn het spoordokkwartier is er meer dan voldoende  ruimte om te kunnen bouwen. Kortom De Hem is helemaal niet nodig. 

Anders dan de wethouder meent, zijn er op basis van het advies van A&W geen garanties dat de  kwaliteit van de natuur in de Hounspolder overeind blijft. Als de gemeenteraad zichzelf en zijn  adviseurs serieus neemt is er alle aanleiding om het bebouwen van De Hem te heroverwegen. Er zijn  nu nog geen onomkeerbare beslissingen genomen.  

Door De Hem voorlopig met rust te laten, krijgen de weidevogels wel de garantie om maximaal te  gedijen en de inwoners van Goutum en De Zuidlanden behouden het laatste stukje open groene  ruimte aan de zuidkant van Goutum dat zij terecht zo waarderen. Dat het leeft bewijst het  ondertekenen van de petitie door 1700 mensen. 

Laat DE HEM met rust!  

Johannes Osinga, voorzitter Dorpsbelang Goutum

Rembrandt Veldhuijzen van Zanten, voorzitter  Molenstichting Goutum