Een aantal (nieuwe) huizen, en zelfs het crematorium, zijn nog altijd niet aangesloten op de riolering. De aanleg van riolering is niet altijd doelmatig. Soms zijn de kosten om aan te sluiten hiervoor te hoog. In dat geval kan de gemeente een ontheffing krijgen (van de Provincie) om geen aansluiting aan te bieden. Dorpsbelang vraagt zich af of de gemeente voor deze percelen wel een ontheffing heeft. Het is niet gebruikelijk dat voor percelen, zeker niet bij nieuwbouw, in de bebouwde een ontheffing wordt verleend. De gemeente heeft een zorgplicht als het gaat om het correct inzamelen en transporteren van ‘stedelijk afvalwater’. In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) staat beschreven hoe de gemeente hier invulling aan geeft. Over de percelen, het crematorium en de woningen aan ‘t Grien, staat in het GRP het volgende: ‘Enkele ongerioleerde panden in het plangebied Leeuwarden-Zuid worden de komende jaren bij ‘oprukkende’ bebouwing op de riolering aangesloten.’ (blz. 16, GRP 2015-2018). Nu Goutum aan de zuidzijde gaat aansluiten op de nieuwe woonlocaties, met een rioleringssysteem, is het meer dan logisch dat ook deze bebouwing hierop wordt aangesloten. Het argument dat aansluiting niet doelmatig zou zijn, vervalt hiermee. Dorpsbelang denkt graag nog eens mee in een toekomstbestendige oplossing.