Bescherm het weidevogelgebied bij de Goutumer Hounsdyk door een ruim 50 meter brede natuurstrook aan te leggen langs de Wurdumer Feart, zeggen twee molenaars.

Anne Venema en Rembrandt Veldhuyzen van Zanten doen een oproep aan de gemeente Leeuwarden: leg een 50 meter brede natuurstrook aan om de Goutumer Hounsdyk te beschermen. Zij zijn de molenaars van het monumentale windmolentje langs de Hounsdyk en beheren hiermee al langere tijd het waardevolle weidevogelgebied hier tegenaan.

De nieuwe wijk De Hem komt straks ten westen van dit natuurparadijsje. De gemeente moet alle kansen grijpen om de vogels hier ook in de toekomst een kans te bieden, benadrukken de mannen.

,,Op dit stuit is de polder prachtich’’, verzucht Venema. Deze week signaleerde hij dagelijks ,,acht strânljippen dy’t de ‘te-pyt-searemoanje’ dogge’’. Naast deze herriemakende scholeksters zit er een mooie verzameling kieviten op de nesten, evenals een royale groep tureluurs en ,,oer de hiele polder ferspraat sitte skriezen’’. Ook hazen, allerlei soorten eenden, smienten en ganzen voelen zich hier thuis.

De polder bij de Hounsdyk groeide de afgelopen decennia uit tot een van de beste vogelweidegebiedjes van Friesland, ook al raakt het terrein steeds meer ingeklemd door nieuwbouw. Vogels zijn uit andere weilanden bij Wirdum en Goutum verjaagd en concentreren zich steeds meer in dit gebied. De mannen zorgen met ‘hun’ molen voor een zeer hoge waterstand, waardoor de dieren hier veel voedsel kunnen vinden.

De afgelopen jaren voerden beide mannen succesvol actie voor een natuurvriendelijk beheer van de polder. ,,We hebben nu de hartelijke medewerking van de gemeente’’, zegt Van Zanten. Op de polder zit een boer die er na het broedseizoen jongvee laat lopen. ,,Door deze bemesting is de polder nog weer beter geworden voor vogels.’’

,,Maar tegelijkertijd zit de gemeente niet stil’’, zegt Van Zanten. Ambtenaren tekenen en rekenen druk aan het plan voor de wijk De Hem, die moet verrijzen aan de westzijde van de Wurdumer Feart. Dit water zit pal tegen de vogelpolder aan.

Het zou voor de natuur funest zijn, wanneer er straks huizen op de oever komen met steigers in de vaart, zegt Van Zanten. Hij waarschuwt voor herhaling van de inrichting bij het Alddjip. Deze historische waterloop ligt nu ,,als een kale goot’’ tussen de stedelijke huizen ingeklemd.

Daarom roepen de mannen op om de westelijke oever vrij te maken. Het liefst houden zij daar een onbebouwde zone van 50 tot 100 meter. Daar is nu ook alle gelegenheid toe, zegt Van Zanten.

Vorige week maakte wethouder Hein de Haan immers bekend dat er vele hectares weiland in deze omgeving zijn aangekocht van de failliete ontwikkelaar Mega. Grondkrapte is er dus niet voor De Hem. Dit biedt extra ruimte voor groen en dan wel bij voorkeur langs de vaart, vinden de mannen. Bovendien moet de gemeente nog natuurcompensatie toepassen.

Van Zanten wijst erop dat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen om een goed plan voor de groenstructuur in stadsdeel De Zuidlanden te maken. Deze visie is nog altijd niet uitgewerkt, maar zou juist voor de polder in de Hounsdyk veel goeds kunnen betekenen.

Veel vogelaars vreesden de afgelopen jaren dat kieviten en grutto’s uit het gebied zouden vertrekken met de bouw van de wijk Wiarda, tegen de noordoostzijde van de Hounsdyk aan. Maar Venema deed zijn uiterste best om buurtkatten te weren met hoog gaas.

Ook andere rovers, zoals steenmarters en vossen kunnen de polder moeilijk bereiken, doordat deze ingeklemd is door water. Dankzij deze bescherming broeden de vogels er betrekkelijk veilig en kunnen kuikens hier volwassen worden.

(bron: lc)