In september staat er twee bijeenkomsten in de agenda van Dorpsbelang. Dinsdag 7 september is de Bijeenkomst van Dorpsbelang Goutum in Ien en Mien. We beginnen met inloop om 19:45 uur. Dan is iedereen welkom.

14 september is de ALV. We gaan de ALV houden in de Statenzaal van het Provinciehuis. Een prachtige kans voor onze leden om deze zaal te ontdekken. We rekenen op uw komst.

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Dorpsconferentie/Algemene Ledenvergadering van de vereniging
Dorpsbelang Goutum. Aanvang 20.00 uur in de Statenzaal op het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Allereerst krijgen wij informatie over de Statenzaal verzorgt door een vrijwilliger van het Provinciehuis.

De agenda voor de vergadering is als volgt:
1. Opening
2. Verslag van de vergadering van 16 juni 2020
3. Verslag van de activiteiten
4. Financiën
5. Verslag van de kascommissie
6. Benoeming van een lid van de kascommissie
7. Ontwikkelingen De Hem
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: voor een 3de termijn: Nora Pratley en voor
een 4de termijn: Hans de Vries. Tegenkandidaten kunnen zich tot twee
uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het secretariaat.
9. Rondvraag
10. Sluiting