… een inrichtingsvisie voor Dorpskern Goutum
(Van: Hans de Vries, Dorpsbelang Goutum)
Afgelopen jaar is in opdracht van Dorpsbelang Goutum gewerkt aan een visie op een verbeterde inrichting van het (plan)gebied Dorpskern Goutum. On-derstaande afbeelding geeft de grenzen van het beschouwde gebied. Het gebied wordt begrensd door de Wergeasterdyk, de Wirdumervaart en aan de noordkant door het fietspad Langpaad. Aan de zuidkant loopt de grens om de ijsbaan.

Aanleiding
Goutumers spreken vaak met trots over hoe mooi wonen het hier is. Al heeft Goutum geen winkels (meer), de dorpskern met de school, het dorpshuis, het plein, de ijsbaan en de speeltuin worden zeer gewaardeerd. Als Dorpsbe-lang zagen we een aantal ontwikkelingen bij elkaar komen. Er waren wensen om: de speeltuin te upgraden, een boom-/fruitgaard te realiseren, een vis- en aanlegsteiger te bouwen, een jachthaventje en nog meer. Ook consta-teerden we problemen met de waterhuishouding. Een verminderde water-kwaliteit door de aanwezigheid van een riooloverstort en het dichtslibben van de (stilstaande) wateren rond de ijsbaan waren de belangrijkste. Dit was aanleiding om het gehele gebied eens goed te bekijken en de wensen en knelpunten eens in samen hang te beschouwen. De wens om een ontwikkelvisie met maatregelen te maken was er. Een werkgroep, met ook de gemeente en het waterschap is hiermee aan de slag gegaan.
Visie
‘Goutum oan it wetter’ betekent:

1. Verbetering van de bereikbaarheid over het water
2. Mooi, gezond en ecologisch aantrekkelijk water
3. Positieve beleving en versterking van water en landschap

Verbetering bereikbaarheid over het water
Nu de Wirdumervaart weer bevaarbaar is, is het een wens om de verbinding tussen het dorpsplein en de Wirdumervaart te herstellen. Het baggeren van deze opvaart is gewenst. Dit voorjaar realiseren we de vis- en aanlegsteiger bij de ijsbaan. Hiermee is het dorpshuis voor kleine bootje en kano’s bereik-baar.

Mooi, gezond en ecologisch aantrekkelijk water
Om te kunnen spelen op en rondom het water is een goede waterkwaliteit belangrijk. De kwaliteit verbetert als je de doorstroming verbeterd, zorgt voor een goed ‘waterleven’ en er geen schadelijke stoffen geloosd worden. Het rioleringssysteem, met de overstortvoorziening in het dorpsplein, laat zich moeilijk aanpassen. De doorstroming is wel te verbeteren door een ver-binding om de ijsbaan te leggen. Ook een optie: zuiverende watervegetatie aanbrengen waar het kan.

Positieve beleving van water en landschap
Er ligt een initiatief om een fruit- en boomgaard te realiseren achter de school en de ijsbaan. Een openbaar watertappunt op het dorpsplein is realiseerbaar. Met school kan een lespakket worden ontwikkeld over hoe duurzaam wa-terbeheer in de praktijk is geregeld.

Maatregelen
In een tweetal workshops met vertegenwoordigers van Dorpsbelang, IJsver-eniging Goutum, de gemeente en het waterschap zijn maatregelen be-noemd en geprioriteerd die de visie ondersteunen. De volgende maatrege-len worden voorgesteld om te worden uitgevoerd:
1. Het baggeren van de opvaart tussen de Wirdumervaart en dorpsplein
2. Het realiseren van een watercirculatie met zuiverende watervegeta-tie rondom de ijsbaan
3. Het realiseren van een vis- en aanlegsteiger (in voorbereiding)
4. Het realiseren van een (openbaar) watertappunt
5. Watervoorlichting, ontwikkelen van een lesprogramma voor de kin-deren van de Wiardaskoalle
6. Het aanleggen van een pluktuin naast de school en ijsbaan
7. Het plaatsen van een hekje langs het water van het dorpsplein (dit punt is niet in onderstaande figuur opgenomen. Het hekje is ter voorkoming dat kinderen vaak ballen uit de sloot halen met de han-den)

Alle bovenstaande maatregelen zijn uitgewerkt in een projectplan. De volle-dige lijst met maatregelen is opgenomen in de bijlage van het plan.

Hoe verder
In de komende Algemene Ledenvergadering (18 april) presenteren we de visie en de plannen aan onze leden. Ook wethouder Friso Douwstra en een vertegenwoordiging van de gemeente zijn hierbij ook aanwezig. De komen-de jaren willen we als dorpsbelang samen met u de plannen realiseren. Als Dorpsbelang kunnen en willen we het niet alleen. Graag zien wij dat er pro-jectgroepen gevormd worden die met ondersteuning vanuit Dorpsbelang met de plannen aan de slag gaan. Wilt u meedoen? Tijdens de komende Al-gemene Ledenvergadering (18 april) bemensen we graag de projectgroepen. Bent u niet aanwezig bij deze vergadering maar denkt u: ‘aan dat specifieke project wil ik wel mijn bijdrage leveren’, stuurt dan een mail sturen naar mail@goutum.info of meldt u bij één van de bestuursleden. Alleen met uw hulp gaat het ons lukken!