Op 22 november 2017 zijn er in de gemeente Leeuwarden verkiezingen voor de gemeenteraad. Dit zijn vervroegde verkiezingen in verband met een herindeling per 2018 met de gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel (deels).

Weet u nog niet waar op u gaat stemmen. Gebruik dan de stemwijzer. U kunt een stemhulp gebruiken bij uw oriëntatie op de politieke partijen. Het invullen van de StemWijzer ondersteunt bij het bepalen welke partij het best bij uw opvattingen past. De StemWijzer bevat 30 stellingen die door de deelnemende partijen zijn aangedragen. Achter de stellingen staan toelichtingen van de partijen. Na het beantwoorden van alle 30 stellingen ziet u welke partij het dichtst bij u staat.
De stemwijzer voor de gemeente Leeuwarden vindt u op leeuwarden.stemwijzer.nl. Er is ook een Friese versie, de StimWizer op leeuwarden-fry.stemwijzer.nl.

Wie mogen er stemmen?

Om te stemmen moet u kiesgerechtigd zijn. U ontvangt een stempas van de gemeente Leeuwarden als u voldoet aan de volgende voorwaarden :

  • U bent Nederlander of een EU-inwoner.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont op de dag van de kandidaatstelling (9 oktober 2017) in de gemeente Leeuwarden, Leeuwarderadeel of het deel van Littenseradiel dat vanaf 1 januari 2018 binnen de nieuwe grenzen van Leeuwarden valt.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Niet-Nederlanders die geen EU-burger zijn, mogen stemmen voor de gemeenteraad onder de volgende voorwaarden:

  • U heeft op de dag van kandidaatstelling (9 oktober 2017) een geldige verblijfstitel op grond van de Vreemdelingenwet 2000 art. 8 onder a, b, c, d, e of I.
  • U verblijft op de dag van kandidaatstelling een onafgebroken periode van 5 jaar legaal in Nederland en beschikte gedurende die tijd over een verblijfsdocument als hiervoor bedoeld of een document op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES.

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Als u gaat stemmen, neemt u uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. Zonder identiteitsbewijs en stempas kunt u niet stemmen. Identiteitsbewijzen zijn een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of vreemdelingendocument. Deze mogen maximaal vijf jaar verlopen zijn. Een kiezer die naast de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit heeft, kan zich in sommige gevallen ook identificeren met buitenlandse identiteitsdocumenten. Deze identificatieplicht is ingevoerd om te voorkomen dat iemand met de stempas van een ander gaat stemmen. Hier vindt u meer informatie over de identificatieplicht bij het stemmen.
Identiteitsbewijs kwijt of gestolen?
Bent u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland kwijt of is het gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te tonen van het proces-verbaal van vermissing dat is opgemaakt door de afdeling burgerzaken. Daarnaast moet een pasje of document met uw naam of foto laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft kunt een schriftelijke volmacht aanvragen.
Geen Identiteitsbewijs of een Identiteitsbewijs dat meer dan 5 jaar is verlopen?
Heeft u geen identiteitsbewijs of is uw identiteitsbewijs meer dan 5 jaar verlopen dan is stemmen bij schriftelijke volmacht de enige manier om een stem uit te brengen. Meer informatie over het indienen van een verzoek voor een schriftelijk volmacht vindt u in de rubriek “ Kan iemand anders voor mij stemmen machtigen” op deze pagina.

Wanneer worden de stempassen bezorgd?
De stempas wordt uiterlijk 8 november 2017 op uw huisadres bezorgd. De stempas staat op uw naam en is een persoonlijk document.

Stempas niet ontvangen of verloren?
Als u op 8 november 2017 nog geen stempas heeft ontvangen, of uw stempas bent verloren kunt u een vervangende stempas aanvragen. Ook als u stempas ernstig beschadigd is, kunt u een nieuwe stempas aanvragen. U moet dan met deze vervangende pas stemmen, ook als u uw oude stempas alsnog terugvindt.
U kunt een vervangende stempas schriftelijk of mondeling aanvragen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. Schriftelijk: Uw verzoek moet uiterlijk 17 november 2017 door afdeling Burgerzaken, bureau Verkiezingen zijn ontvangen. De nieuwe stempas kan alleen worden toegezonden naar het officiële woonadres waarop u staat ingeschreven in de basisregistratie personen. Hieronder kunt u het verzoek voor een vervangende stempas downloaden.
  2. Mondeling: Aan de balie van het stadskantoor van Leeuwarden kunt u uiterlijk tot 21 november 2017 12.00 uur, met een legitimatiebewijs, een vervangende stempas aanvragen.

Waar aanvragen?
U vraagt een vervangende stempas aan bij die gemeente waar u op 9 oktober 2017 stond ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

Kan iemand anders voor mij stemmen (machtigen)?

U kunt op twee manieren een andere kiezer die zelf mag stemmen binnen de nieuwe gemeentegrenzen van Leeuwarden machtigen om voor u te stemmen:

  1. Door invulling en ondertekening van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas. Degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.
  2. Door het indienen van een schriftelijk verzoek. U kunt het aanvraagformulier hiervoor hier downloaden, uitprinten, invullen en opsturen. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de afdeling burgerzaken van uw gemeente. Het formulier moet uiterlijk 17 november 2017 door de gemeente zijn ontvangen.

Waar kunt u in Goutum stemmen?

Dorpshuis Ien en Mien, Buorren 13a

Informatie:

Meer informatie kunt u vinden op de website van uw huidige gemeente: www.leeuwarden.nl. Ook kunt u bij de afdeling Burgerzaken alle informatie krijgen met betrekking tot de verkiezing. De contactgegevens zijn:

Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden

telefoonnummer 14058

burgerzaken@leeuwarden.nl