In Oer de Feart is een deel van de walbeschoeiing verwijderd en kiest de gemeente voor een geleidelijke overgang van water naar land. Weelderig, natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten waarin verschillende (water)dieren hun plekje kunnen vinden, zijn aangenaam om naar te kijken. Er langs is het heerlijk wandelen, fietsen en varen. En mooi wonen. Oevers met een geleidelijke overgang van water naar land, die planten en dieren alle ruimte geven zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat, wordt een natuurvriendelijke oever genoemd. De komende jaren zullen we deze oevers steeds vaker gaan zien.

Natuurvriendelijke oevers vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden. In meer landelijk gebied is het ook voor vogels als de rietzanger en karekiet een prima plek. Sommige natuurvriendelijke oeverplanten, zoals waterriet, gaan algengroei tegen. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit, iets waar de gemeente en het waterschap naar streven. Als Dorpsbelang zijn we blij dat deze oevers ook in Goutum komen, daarom werken we graag mee aan het vergroten van het aantal natuurvriendelijke oevers.

Natuurvriendelijke oevers zijn:

  • Belangrijk voor de waterkwaliteit. Hoe meer de natuur haar gang kan gaan, hoe hoger de kwaliteit van het water. Het water ziet er dan ook helder uit.
  • Goed voor plant en dier. Natuurvriendelijke oevers zijn vaak een broedplaats, er worden eitjes afgezet en jonge dieren komen er tot leven. Andere dieren gebruiken de oever dan weer om te schuilen op jacht naar een prooi (snoeken bijvoorbeeld).
  • Prettig om naar te kijken. De natuur in een natuurvriendelijke oever is uitbundig, er is een grote soortenrijkdom en het water is mooi helder.

Onderhoud

Alle oevers worden onderhoud de gemeente op grond van de Flora- en faunawet, en dus zo natuurvriendelijk mogelijk. Zo moet het maaien bij voorkeur in september of oktober gebeuren, om planten en dieren zo veel mogelijk te ontzien. De frequentie van het onderhoud van natuurvriendelijke oevers is daarom zo laag mogelijk, zodat zo veel mogelijk planten blijven staan.