Ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel De Hem’

Van donderdag 3 november 2022 tot en met donderdag 15 december 2022 ligt dit ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken (o.a. welstandsrichtlijnen) ter inzage.

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Wergeasterdyk aan de westzijde, de Wurdumerfeart aan de oostzijde, het dorp Goutum aan de noordzijde en een deel van buurtschap De Klamp aan de zuidzijde.

Ontwikkeling

Het bestemmingsplan ‘Leeuwarden – De Zuidlanden, plandeel De Hem’ bevat mogelijkheden voor woningbouw. Rondom het beoogde gebied voor woningbouw, wordt een groene zone ingericht. Aan de oostzijde betreft dit een groene plas-dras zone die fungeert als overgangsgebied naar de Wurdumerfeart en de daar achter gelegen Hounspolder.

Voorontwerpbestemmingsplan

Er heeft geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen in het kader van de inspraak. Dit is niet noodzakelijk in die gevallen waarin de gemeenteraad kaders heeft vastgesteld. Het ‘Stedenbouwkundig plan De Hem’ (vastgesteld 7 juli 2021) vormt het kader voor dit bestemmingsplan.

Informatieavond

Op dinsdag 15 november 2022 zal er een inloopbijeenkomst worden gehouden in Hotel Van der Valk, Lynbaan 35, 8941 BR Leeuwarden. De inloopavond vindt plaats van 19:30 uur tot 21:00 uur. U kunt hier het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder de welstandsrichtlijnen, inzien en eventuele inhoudelijke / verdiepende vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien: