Hierbij worden de leden van harte uitgenodigd voor de Dorpsconferentie/Algemene
Ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelang Goutum op

DINSDAG 25 april 2023

Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis Ien en Mien.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1. Opening
2. Conceptverslag van de vergadering van 12 april 2022
3. Verslag van de activiteiten en financiën
4. Verslag van de kascommissie
5. Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie
6. Ontwikkelingen De Hem
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend: Johan Betten (penningmeester) en Pieter Postma (algemeen lid),
zij stellen zich niet herkiesbaar.
Aftredend en herkiesbaar voor een 1 jaar: Johannes Osinga (voorzitter).
Verkiesbaar nieuw lid Ellie Poelstra.
Tegenkandidaten kunnen zich tot twee uur voor aanvang van de vergadering
aanmelden bij het secretariaat: mail@goutum.info
8. Rondvraag
PAUZE
9. Een presentatie door Eduard van der Hoek en een collega van Vogelwacht
Leeuwarden (ongeveer 30 min.)
Na afloop is er tijd voor eventuele vragen.
10. Sluiting

Hier vindt u het verslag van de vorige ALV